Kourtney out for dinner at Kokkari Estiatorio in San Francisco -…

Kourtney out for dinner at Kokkari Estiatorio in San Francisco – October 14th 2017